Guillén, entre el simbolisme i la càbala

Lluís Solà i Dachs

January 1, 1983 00:00