Emilio Freixas

Dibujo


Autor:

Emilio Freixas


Publicación:

Lecturas

, número 151, 1933

Dibujo


Autor:

Emilio Freixas


Publicación:

Lecturas

, 1933

Historieta


Autor:

Emilio Freixas


Publicación:

Mickey

, número 28, 1935

Historieta


Autor:

Emilio Freixas


Publicación:

Chicos

, número 268, 1943

Historieta


Autor:

Emilio Freixas


Publicación:

Chicos

, número 290, 1944